Mapa Doliny Pałaców
obiekt niedostępny noclegi
obiekt odrestaurowany park / punkt widokowy
restauracje imprezy kulturalne
kawiarnie możliwość zwiedzania
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
PARTNERZY
 • Pałac w Wojanowie >>
 • Biuro Podróży Discover Silesia >>
 • Zamek Karpniki >>
 • Związek Gmin Karkonoskich/ Pałac w Bukowcu >>
 • Portal Life Beyond Tourism >>
KALENDARZ
<<>>
Lipiec 2024

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
 
8 9 10 11 12 13 14
 
15 16 17 18 19 20 21
 
22 23 24 25 26 27 28
 
29 30 31    
 
CZY WIESZ, ŻE?
 • 11 obiektów Doliny Pałaców i Ogrodów jest Pomnikiem Historii Prezydenta RP
 • W sierpniu 2018 w Dolinie Pałaców i Ogrodów odbędzie się VII Festival dell Arte
 • W takcie Europejskich Dni Dziedzictwa niemal wszystkie zabytki będą udostępnione - następna edycja wrzesień 2018
 • Już dostępny przewodnik po całej Dolinie Pałaców i Ogrodów w wersji polskiej i niemieckiej. Kup, zanim przyjedziesz!
 • Przekazanie Twojego 1% podatku pomoże ratować zabytki Doliny Pałaców i Ogrodów >>
Zapytanie ofertowe- tablice informacyjne

POiŚ

Wrocław, dnia 13.09.2017 r.

 

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów
Kotliny Jeleniogórskiej (FDPiO)
ul. Świdnicka 31
50-066 Wrocław
Tel.: 71 782 22 32
Fax: 71 782 22 32

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.09.2017 ws. wyboru dostawcy 5 szt. tablic informacyjnych dotyczących projektu pn.: „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert.

W dniu 13.09.2017 dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty.

Spośród nadesłanych ofert za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy:

Centrum Produkcji Reklamowej S.A.
Dziękujemy za złożone oferty

Treść zawiadomienia-pobierz


Wrocław, dnia 03.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów
Kotliny Jeleniogórskiej (FDPiO)
ul. Świdnicka 31
50-066 Wrocław
Tel.: 71 782 22 32
Fax: 71 782 22 32

 

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej (FDPiO)
z siedzibą przy ul. Świdnickiej 31, 50-066 Wrocław
Tel.: 71 782 22 32, Fax: 71 782 22 32
NIP 898 20 69 723, REGON 020110204
realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
pn.  „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego”

 

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt. tablic informacyjnych dotyczących projektu pn.: „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Kod CPV: 30195000-2 Tablice

Zakres projektu pn.: „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego”:

Głównym celem projektu jest ochrona obiektu zabytkowego jakim jest zespół pałacowo-parkowy w Bukowcu położony na obszarze uznanym przez Prezydenta RP za Pomnik Historii. W obiekcie tym zostanie utworzone Centrum Kulturalno - Edukacyjne, zaspokajające potrzeby kulturalno-edukacyjne mieszkańców oraz umożliwiające kształtowanie i rozwój umiejętności osób uzdolnionych artystycznie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wraz z dostawą 5 tablic informacyjnych  wg poniższej specyfikacji:

 • wysokość 100 cm,
 • szerokość 120 cm,
 • materiał: tworzywo sztuczne lub inny odpowiedni materiał o minimalnej żywotności 3 lat, odporny na działanie czynników atmosferycznych – trwały i zapewniający czytelność informacji,
 • kolor: jednostronny full color (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

Przygotowane tablice informacyjne  muszą zawierać znaki graficzne projektu POIiŚ według KSIĘGI IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i  znaków  programów polityki spójności na lata 2014-2020 dostępnej do pobrania pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/31133/KIW_2014-2020Grudzien2016.pdf

II. Dodatkowe przedmioty zamówienia:

Nie dotyczy.

Uwaga! Warunkiem ważności oferty jest
wypełnienie załączonego formularza ofertowego (załącznik nr 2). 

Wymaga się aby oferty były ważne do 15 września 2017 roku.
Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą: 13 września 2017.

III. Sposób obliczania ceny:

Cena zakupu obejmuje cenę jednostkową zamówienia czyli cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto.

IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 03.09.2017 r.
i będą one przyjmowane do dnia 12.09.2017  r. do godz. 12.00.  

Oferty będą rozpatrywane po 12.09.2017 r.

V. Planowany termin realizacji zamówienia: 

Zamawiający dostarczy projekt 5 szt. tablic informacyjnych do 3 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, wykonanie zamówienia do 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia projektu. Miejsce realizacji zamówienia: Bukowiec.

Całość zamówienia zostanie zrealizowana do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

VI. Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:

Przy  rozpatrzeniu nadesłanych ofert będziemy kierować się następującymi kryteriami:

L.  P.                           KRYTERIUM                                                 WAGA

  1.                                Cena netto                                                    100%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o ww. kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):

Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

       Cena netto oferty najtańszej

—————————————————   x 100 = ilość punktów 

         Cena netto oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać osobiście lub pocztą  na adres siedziby firmy, tj.:

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów
Kotliny Jeleniogórskiej (FDPiO)
ul. Świdnicka 31
50-066 Wrocław
lub drogą elektroniczną na adres: katarzyna.smorek@dolinapalacow.pl
w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu tj. od dnia 03.09.2017 r. do dnia 12.09.2017 r. do godz. 12:00.

Wybór wykonawcy nastąpi do dnia 13.09.2017 roku w oparciu o oferty złożone w formie pisemnej lub mailowej w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu. 

Decyzja o wyborze wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego http://www.dolinapalacow.pl/

VIII. Pytania i wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. W odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający udzieli niezbędnych wyjaśnień.

Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu wyżej wskazanego, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe.

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną modyfikację Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zapytania nastąpi zmiana treści zapytania ofertowego, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie treści zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej oraz przekaże tą informację wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe.

Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców.

IX. Informacje dodatkowe:

Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

X. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

XI. Wiedza i doświadczenie:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

XII. Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

XIII. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

XIV. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

XV. Dodatkowe warunki:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

XVI. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej lub osobami wykonującymi w imieniu Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XVII. Warunki zmiany umowy:

Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy.

1.Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:

a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
b) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
d) ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
e) założonego przez Strony sposobu wykonywania zamówienia – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
f) zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia;
g) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
h) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony umowy;
i) działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości zamówienia;
j) działania osób trzecich, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
c) udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiotu Zamówienia.


Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem- pobierz

 Projekty

RODO

Sprawozdania

Statut

Misja i cele

Nagrody Fundacji

Partnerzy

1% dla Fundacji

Zbiórki publiczne

Bukowiec


Lokalizacja

Natura

Obiekty

Video

Panoramy 360°

Pomnik Historii

Zima w Dolinie Pałaców i Ogrodów

Dolina Pałaców i Ogrodów w grafice

Dolina Pałaców i Ogrodów z drona


Prasa

Radio

Telewizja


Osoby do kontaktów

Siedziba we Wrocławiu

Oddział w Bukowcu

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów ©
 
Projekt pn. „ Kampania promocyjna Doliny Pałaców i Ogrodów ” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Wygenerowano w: 0,04314 sekundy, 0,70496 MB