Mapa Doliny Pałaców
obiekt niedostępny noclegi
obiekt odrestaurowany park / punkt widokowy
restauracje imprezy kulturalne
kawiarnie możliwość zwiedzania
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
PARTNERZY
 • Pałac Paulinum w Jeleniej Górze >>
 • Zamek Karpniki >>
 • Związek Gmin Karkonoskich/ Pałac w Bukowcu >>
 • Biuro Podróży Discover Silesia >>
 • Pałac w Wojanowie >>
KALENDARZ
<<>>
Lipiec 2024

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
 
8 9 10 11 12 13 14
 
15 16 17 18 19 20 21
 
22 23 24 25 26 27 28
 
29 30 31    
 
CZY WIESZ, ŻE?
 • Przekazanie Twojego 1% podatku pomoże ratować zabytki Doliny Pałaców i Ogrodów >>
 • 29 września 2018 w Legnicy Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej uhonorowana została prestiżową Nagrodą Kulturalną Śląska >>
 • Już dostępny przewodnik po całej Dolinie Pałaców i Ogrodów w wersji polskiej i niemieckiej. Kup, zanim przyjedziesz!
 • 11 obiektów Doliny Pałaców i Ogrodów jest Pomnikiem Historii Prezydenta RP
 • W sierpniu 2018 w Dolinie Pałaców i Ogrodów odbędzie się VII Festival dell Arte
Zapytanie ofertowe-zarządzanie projektem

Wrocław, 07.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe
Zarządzanie projektem

Tytuł projektu: „Pielęgnacja parku i założenie Ogrodów Dydaktycznych w Ornamental Farm Bukowiec” realizowanego w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. ZAMAWIAJĄCY:

1. Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław, REGON: 020110204, NIP: 898-206-97-23.
2. Osoba do kontaktów:  Katarzyna Smorek – +48 501 835 781, k.smorek@dolinapalacow.pl     

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest oczyszczenie i pogłębienie rowów melioracyjnych przy ogrodach ozdobnych w   
 2. Termin realizacji: przez czas trwania prac związanych z Przedsięwzięciem  „Pielęgnacja parku i założenie Ogrodów Dydaktycznych w Ornamental Farm Bukowiec”  tj. 10 miesięcy.
 3. Termin płatności do 21 dni od daty wystawienia rachunku/ faktury

2.         Wymagania :

•          monitorowanie i nadzór nad prawidłowością realizacji danych w ramach projektu (wskaźniki, cele projektu, wydatki, etc.);

•          nadzór nad prawidłowością wykonania budżetu, celów i wskaźników projektu oraz monitorowanie ewentualnych odchyleń;

•          nadzór finansowy nad prawidłowością realizacji projektu i planowanie wydatków na kolejne okresy sprawozdawcze;
współpraca z osobami uczestniczącymi w projekcie ze strony Zamawiającego, w celu koordynacji procesu zarządzania projektem, w tym obecność w miejscu realizacji projektu (w Bukowcu) co najmniej 1 raz w tygodniu w okresie świadczenia usługi;

•          przygotowywanie i prowadzenie przy współudziale Zamawiającego dokumentacji projektowej, w tym m.in. opracowanie pism, wniosków o zmiany/aneks w przypadku wystąpienia zmian w projekcie, innej korespondencji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i innymi instytucjami uprawnionymi do kontroli projektu lub/i wyznaczonymi do przeprowadzenia kontroli,

•          asysta podczas kontroli projektu oraz jego zewnętrznego audytu  w siedzibie Zamawiającego oraz w miejscu realizacji projektu (w Bukowcu);

•          monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych programowych oraz innych regulacji prawnych mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu,

•          sporządzanie wniosków o płatność wraz z częścią sprawozdawczą (w tym przygotowywanie wniosków o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową) w sposób wskazany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – rozliczenie zgodne z zasadami finansowania programu priorytetowego nr 4.1.1 „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego,

•          bieżący nadzór nad prawidłowością i terminowością realizowanych zadań i wydatków w zakresie zgodności z budżetem projektu, harmonogramem płatności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków,

•          aktualizacja harmonogramu płatności i innych dokumentów w celu wykorzystania oszczędności w ramach projektu lub/i dokonania niezbędnych zmian w projekcie;

•          nadzór nad prawidłowością księgowania dokumentów na kontach analitycznych w ramach projektu i kontrola dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu w tym zgodności z przepisami krajowymi i unijnymi,

 • opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi, w tym kwalifikowanie odpowiednich wartości do kosztów kwalifikowanych projektu. 3. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych – podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi) według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

IV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBEM OCENY OFERT.

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym.
2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej trzech ofert nie podlegających odrzuceniu.
3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta, wynosi 100 pkt.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oraz ich wagami - kryterium: cena waga: 100 %
Cena ofertowa = cena minimalna brutto / cena badanej oferty x 100 pkt
5. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

VI. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę należy przesłać/ złożyć w siedzibie Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31,50-066 Wrocław, tel. +48 71 782 22 32 lub przesłać drogą mailową na adres: k.smorek@dolinapalacow.pl
2. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2018 r. o godzinie 15:00.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca zastrzega sobie prawo odwołania procedury wyboru przedmiotu zamówienia bez podania przyczyn.
6. Termin rozstrzygnięcia ofert nastąpi w dniu 24.12.2018 r.
7. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Treść zapytania ofertowego, załącznik nr 1- pobierzProjekty

RODO

Sprawozdania

Statut

Misja i cele

Nagrody Fundacji

Partnerzy

1% dla Fundacji

Zbiórki publiczne

Bukowiec


Lokalizacja

Natura

Obiekty

Video

Panoramy 360°

Pomnik Historii

Zima w Dolinie Pałaców i Ogrodów

Dolina Pałaców i Ogrodów w grafice

Dolina Pałaców i Ogrodów z drona


Prasa

Radio

Telewizja


Osoby do kontaktów

Siedziba we Wrocławiu

Oddział w Bukowcu

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów ©
 
Projekt pn. „ Kampania promocyjna Doliny Pałaców i Ogrodów ” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Wygenerowano w: 0,02353 sekundy, 0,69435 MB