Mapa Doliny Pałaców
obiekt niedostępny noclegi
obiekt odrestaurowany park / punkt widokowy
restauracje imprezy kulturalne
kawiarnie możliwość zwiedzania
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
PARTNERZY
 • Związek Gmin Karkonoskich/ Pałac w Bukowcu >>
 • Zamek Karpniki >>
 • Portal Life Beyond Tourism >>
 • Pałac Paulinum w Jeleniej Górze >>
 • Biuro Podróży Discover Silesia >>
KALENDARZ
<<>>
Czerwiec 2024

PN WT ŚR CZ PT SO ND
     1 2
 
3 4 5 6 7 8 9
 
10 11 12 13 14 15 16
 
17 18 19 20 21 22 23
 
24 25 26 27 28 29 30
 
CZY WIESZ, ŻE?
 • W takcie Europejskich Dni Dziedzictwa niemal wszystkie zabytki będą udostępnione - następna edycja wrzesień 2018
 • W sierpniu 2018 w Dolinie Pałaców i Ogrodów odbędzie się VII Festival dell Arte
 • 11 obiektów Doliny Pałaców i Ogrodów jest Pomnikiem Historii Prezydenta RP
 • 29 września 2018 w Legnicy Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej uhonorowana została prestiżową Nagrodą Kulturalną Śląska >>
 • Przekazanie Twojego 1% podatku pomoże ratować zabytki Doliny Pałaców i Ogrodów >>
Statut Fundacji

TEKST JEDNOLITY

FUNDACJI DOLINY PAŁACÓW I OGRODÓW KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

z  dn. 25.11.2015 r.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA DOLINY PAŁACÓW I OGRODÓW KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ”, zwana w treści statutu „Fundacją” ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29 kwietnia 2005 roku repertorium A-VII/2557/90 w Kancelarii Notarialnej Bartosza Masternaka i Roberta Bronsztejna we Wrocławiu, działa na podstawie prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn.zm.) oraz niniejszego Statutu.

§2

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji w kraju z zagranicą.

 4. Fundacja prowadzi działalność w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 5. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów.

§3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury.

§5

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§6

 1. Fundacja może używać okrągłej pieczęci z napisem w otoku: Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej – we Wrocławiu i drugiej pieczęci: Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów. Wzory zatwierdza Rada Powiernicza.

 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego zatwierdzonego przez Radę Powierniczą.

 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, nagrody oraz wyróżnienia i przyznać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla celów Fundacji.

 4. Fundacja może nadawać dla osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji tytuł Kustosza.

 5. Prawa i przywileje, o którym mowa w pkt. 3 i 4 ustala Rada Programowa.

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁALNIA FUNDACJI

§7

 1. Naczelnym zadanie fundacji jest działalność kulturalna w obiektach zabytkowych, ochrona zabytkowych zespołów parkowo-pałacowych i dworskich oraz innych budowli rezydencjonalnych w Kotlinie Jeleniogórskiej, oraz promocja rejonu pod nazwą „Dolina Pałaców i Ogrodów”, jako szczególnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz działalność proekologiczna.

  1. Fundacja realizuje swoje cele przez podejmowanie następujących zadań:
 1. Organizację i prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej w obiektach zabytkowych regionu.

 2. Ochronę i zagospodarowanie obiektów zabytkowych regionu.

 3. Szeroko pojętą promocję Kotliny Jeleniogórskiej jako wielkiego dziedzictwa kultury materialnej.

 4. Promocję turystyki kulturowej opartej o obiekty zabytkowe regionu.

 5. Promocję idei ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności zabytków architektury.

 6. Edukację, szkolenia, dokumentację związaną z dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym Kotliny Jeleniogórskiej.

 7. Działalność edukacyjną.

 8. Działalność kulturalną.

 9. Ochronę walorów krajobrazu kulturowego regionu oraz środowiska, zasobów przyrodniczych (fauny i flory) a w szczególności zabytkowych zespołów parkowych.

 10. Działalność proekologiczną.

 11. Kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości wśród mieszkańców regionu.

 12. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowo- przyrodniczego, aktywizacji terenów wiejskich, zrównoważonego rozwoju, krajoznawstwa, edukacji oświaty i wychowania.

 13. Prowadzenie badań, opracowanie ekspertyz, opinii, prognoz w zakresie ochrony zabytków, krajobrazu kulturowo – przyrodniczego, zagospodarowania przestrzennego, kształtowa architektury i urbanistyki, przyrody i środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

 14. Działalność wydawniczą.

 15. Działalność charytatywną.

 16. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.

 17. Działalnie na rzecz integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego dorobku kulturowego Polski, Niemiec, Austrii oraz Czech na terenie Kotliny Jeleniogórskiej.

  §8

 1. Realizując zadania statutowe – Fundacja współpracuje z organami administracji państwowej, z organami samorządów terytorialnych i zawodowych, ze służbami konserwatorskimi, z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, instytucjami i organizacjami, z placówkami naukowymi i kulturalno-oświatowymi, z przedsiębiorstwami, spółkami, a także z innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi, które swą postawą zechcą wspierać cele Fundacji.

 2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

§9

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego, realizowaną poprzez:

 1. Nabywanie bądź przejmowanie obiektów historycznych na terenie Kotliny Jeleniogórskiej w celu ich rewaloryzacji i zagospodarowania.

 2. Konserwację obiektów zabytkowych własnych i niebędących własnością Fundacji.

 3. Organizację i prowadzenie prac badawczych i studialnych.

 4. Organizowanie i prowadzenie szkół, szkoleń, seminariów i wykładów w dziedzinach będących celami Fundacji.

 5. Gromadzenie bibliografii i dokumentacji dotyczącej zabytków Kotliny Jeleniogórskiej.

 6. Wydawanie publikacji periodycznych i nieperiodycznych drukiem oraz prezentacji multimedialnych związanych z celami statutowymi Fundacji.

 7. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, wstaw, koncertów, spotkań i innych wydarzeń popularyzujących Kotlinę Jeleniogórską.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 6000 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

§11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. Darowizn, spadków i zapisów,

 2. Dochodów ze zbiórek publicznych,

 3. Dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych,

 4. Dywidend i zysków z akcji i udziałów,

 5. Dochodów z działalności gospodarczej.

 6. Grantów.

 7. Wpływów ze zbiórek i imprez publicznych;

 8. Odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych (włączając dochody z uczestnictwa w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych, itp.).

 9. Odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych (włączając dochody z uczestnictwa w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych itp.).

 10. Dopłat Fundatorów.

§13

Fundacja może ustanawiać wyodrębnione fundusze czyjegoś imienia wskazane przez darczyńcę.

§14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§15

Zarząd Fundacji może poszczególne obiekty majątkowe sprzedawać, za zgodą Rady Powierniczej, pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą przekazane na działalność statutową.

§16

Niniejszy statutu zabrania Fundacji:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. Przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu,

 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§17

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji.

 2. Rada Programowa.

 3. Rada Powiernicza.

ZARZĄD

§18

 1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.

 2. Członkowi Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Powiernicza, która także powołuje i odwołuje członków Zarządu w głosowaniu jawnym. Rada Powiernicza powołuje również Prezesa Zarządu Fundacji.

 4. Zarząd Fundacji prowadzi bieżącą działalność statutową i odpowiada za realizowany przez Fundację program.

 5. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 4 lata.

 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia posiedzenia Rady Powierniczej zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

 7. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu.

 8. Rada Powiernicza może w każdej chwili odwołać tak poszczególnego członka, jak i cały Zarząd.

 9. W razie Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu reprezentuje Fundację samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy to Fundacja będzie reprezentowana przez dwóch członków Zarządu działających łącznie i Prezesa Zarządu działającego samodzielnie.

 10. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Fundacji dotyczy wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem jej interesów, nie wyłączając przeniesienia lub też obciążenia nieruchomości.

 11. W stosunkach wewnętrznych członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w statucie oraz regulaminie Zarządu.

 12. Członkowie Zarządu Fundacji mają prawo uczestnictwa i zabierania głosu podczas zgromadzeń Rady Programowej bez prawa głosu, chyba, że Rada Programowa postanowi inaczej.

 13. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu.

RADA PROGRAMOWA

§19

 1. Radę Programowej powołuje Rada Powiernicza spośród osób cieszących się dużym zaufaniem społecznym, o szczególnym zaangażowaniu w sprawy zbieżne z celami Fundacji.

 2. Rada Programowa składa się od trzech do dziewięciu członków.

 3. Członkowie Rady Programowej powoływani są na 4-letnią kadencję.

 4. Jeżeli powołanie członka Rady Programowej następuje w trakcie kadencji Rady powołuje się go na okres do końca tej kadencji.

 5. Mandaty członków Rady Programowej wygasają z dniem odbycia posiedzenia Rady Powierniczej zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy kończący się w trakcie ich kadencji.

 6. Członkowie Rady Programowej mogą być wybierani ponownie.

 7. Rada Programowa wybierze spośród swoich członków Przewodniczącego.

§20

 1. Rada Programowa jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i programowych.

 2. Do kompetencji Rady Programowej należy:

   • Zatwierdzanie długofalowych programów działania Fundacji.

   • Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z jego działalności oraz ich opiniowanie.

   • Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

   • Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Radę Powierniczą

 1. Do szczególnych obowiązków Rady Programowej należy składanie Radzie Powierniczej corocznego sprawozdania oceniającego działalność Zarządu Fundacji.

§21

 1. Członkowie Rady Programowej:

   • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

   • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

   • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 1. Rada Programowa pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

 2. Obecność oraz prawidłowa reprezentacja, co najmniej połowy  członków Rady Programowej podczas posiedzeń jest wymagana, aby stanowić quorum, a wszystkie sprawy podejmowane przez Radę Powierniczą rozstrzygane będą zwykła większością obecnych lub prawidłowo reprezentowanych członków Rady.

 3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Programowej i uczyni to bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternaście) dni, na żądanie któregokolwiek z członków Rady Programowej jak też Zarządu Fundacji. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Programowej nie zwoła posiedzenia w dacie, o której mowa powyżej każdy członek Rady Programowej jest uprawniony do zwołania posiedzenia.

 4. Posiedzenia Rady Programowej zwoływane będą pocztą elektroniczną (e-mail) i równocześnie potwierdzone listem poleconym wysłanym na 14 (czternaście) dni naprzód. Zawiadomienie takie powinno zawierać porządek dzienny i wyszczególniać miejsce i datę posiedzenia.

 5. Członkowie Rady Programowej opłacają swe własne przejazdy, zakwaterowani i wydatki związane z udziałem w posiedzeniach Rady i nie są upoważnieni do jakichkolwiek wynagrodzeń z tego tytułu. Rada Powiernicza może postanowić jednak inaczej.

 6. W przypadku równej liczby głosów głos Przewodniczącego ma znaczenie rozstrzygające.

RADA POWIERNICZA

§ 22

Rada Powiernicza – skład i kadencja

 1. Rada Powiernicza sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także wykonuje inne zadania przewidziane w niniejszym Statucie.

 2. Pierwszy skład Rady Powierniczej powoływany jest przez Fundatorów.

 3. Kolejne składy Rady Powierniczej powoływane są przez członków Rady Powierniczej poprzedniej kadencji. Powołanie odbywa się zgodnie z procedurą określoną w ust. 4.

 4. Na - przypadającym na co najmniej tydzień przez upływem kadencji - posiedzeniu Rady Powierniczej każdy z jej członków przedstawia 1 lub 2 kandydatów na członków Rady kolejnej kadencji. Następnie Przewodniczący Rady Powierniczej sporządza listę kandydatów, zarządza dyskusję nad kandydaturami i przeprowadza głosowania. Głosowania odbywają się odrębnie w odniesieniu do kandydatur przedstawionych przez poszczególnych członków Rady Powierniczej. W ramach poszczególnych głosowań każdemu z członków Rady Powierniczej przysługuje jeden głos. Głosowania są tajne.

 5. Rada Powiernicza składa się z 3 do 5 członków.

 6. Kadencja Rady Powierniczej trwa 5 lat.

 7. Kadencja członków Rady Powierniczej jest wspólna.

 8. Członkostwo w Radzie Powierniczej wygasa na skutek:

 1. śmierci,

 2. pisemnej rezygnacji,

 3. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

 4. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 5. odwołania przez Radę Powierniczą.

 1. W przypadku zmniejszenia składu Rady Powierniczej pozostali jej członkowie uzupełnią jej skład, wybierając nowego lub nowych członków na czas do upływu kadencji tej Rady.

 2. Członkowie Rady Powierniczej mogą być wybierani na kolejne kadencje.

 3. Członkowie Rady Powierniczej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Powierniczej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

  § 23

  Rada Powiernicza - organizacja

 1. Uchwały Rady Powierniczej podejmowane są na posiedzeniach, w formie głosowania pisemnego lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Powierniczej wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

 2. Posiedzenia mogą odbywać się w siedzibie Fundacji, a w innym miejscu – jedynie jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę.

 3. Rada Powiernicza wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego. Głosowanie nad uchwałą dotyczącą powierzenia funkcji Przewodniczącego jest jawne. Każdy z członków może składać wnioski o poddanie pod głosowanie uchwały w przedmiocie zmiany osoby Przewodniczącego.

 4. Przewodniczący Rady Powierniczej kieruje pracami Rady, w tym w szczególności zwołuje jej posiedzenia.

 5. Prawo do zwoływania posiedzeń Rady Powierniczej przysługuje każdemu z jej członków oraz Prezesowi Zarządu Fundacji.

  1. Posiedzenie Rady Powierniczej może się odbyć, jeżeli zostali o nim powiadomieni wszyscy członkowie Rady na co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
  1. Zawiadomienie może być dokonane listem poleconym, pocztą kurierską lub w inny sposób zapewniający uzyskanie zawiadomienia adresata oraz potwierdzenie przez niego otrzymania zawiadomienia. W zawiadomieniu należy wskazać czas, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad.
  1. Posiedzenie Rady Powierniczej można zwołać w trybie natychmiastowym z pominięciem postanowień ustępów poprzedzających, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do terminu, miejsca i porządku obrad.
  1. Dla ważności uchwał Rady Powierniczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich jej członków.
 1. Uchwały Rady Powierniczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równego rozłożenia głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady.

 2. Szczegółowy tryb i zasady funkcjonowania Rady Powierniczej, w tym warunki wynagradzania i zwrotu kosztów związanych z pełnieniem funkcji w Radzie, może określać regulamin uchwalony przez Radę Powierniczą.

  § 24

  Rada Powiernicza - kompetencje

 1. Do kompetencji Rady Powierniczej należy w szczególności:

 • odwoływanie i powoływanie członków Zarządu Fundacji i Rady Programowej oraz udzielanie im absolutorium z pełnionych obowiązków;

 • odwoływanie i powoływanie członków Rady Powierniczej,

 • zmiana statutu Fundacji,

 • rozwiązanie Fundacji, postawienie jej w stan likwidacji,

 • utworzenie oddziału, zakładu lub samodzielnej jednostki organizacyjnej Fundacji,

 • wyrażanie zgody na zbycie majątku Fundacji,

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji,

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności,

 • nadzorowanie prac pozostałych organów Fundacji,

 • powoływanie biegłych rewidentów do oceny sprawozdań finansowych Fundacji,

 • przygotowanie długofalowych programów działania Fundacji,

 • ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji i Rady Programowej.

 1. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Powiernicza może badać wszelkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz badać stan majątku Fundacji.

 2. Członkowie Rady Powierniczej mogą wykonywać przysługujące im uprawnienia oraz ciążące na nich obowiązki osobiście, przy czym Rada Powiernicza może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.

§25

 1.  Gromadząc środki finansowe i dobra materialne dla realizacji zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w sferze:
 • Działalność wydawnicza (kod PKD 2007: 58).

 • Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (kod PKD 2007: 18).

 • Reklama (kod PKD 2007:73.1)

 • Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (kod PKD 2007: 71.1).

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (kod PKD 2007: 41.21.Z).

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 2007: 42.99.Z).

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 2007: 43.99.Z).

 • Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (kod PKD 2007: 90).

 • Działalność bibliotek, archiwów, muzeów, oraz pozostała działalność związana z kulturą (kod PKD 2007: 91).

 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (kod PKD 2007: 55.10.Z).

 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (kod PKD 2007: 55.20.Z).

 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (kod PKD 2007: 56.10).

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (kod PKD 2007: 82.30.Z).

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (kod PKD 2007: 68.32.Z).

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (kod PKD 2007: 68.20.Z).

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (kod PKD 2007: 70.22.Z).

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 2007: 47.78.Z).

 • Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (kod PKD 2007: 93).

 • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (kod PKD 2007: 01.61.Z).

 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (kod PKD 2007: 01.62.Z).

 • Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową (kod PKD 2007: 01.70.Z).

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 2007: 94.99.Z).

 • Działalność usługowa związana z leśnictwem (kod PKD 2007: 02.40.Z).

 • Działalność organizatorów turystyki (kod PKD 2007: 79.12.Z).

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (kod PKD 2007: 79.90).

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 2007: 68.10.Z).

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (kod PKD 2007: 72.20.Z).

 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (kod PKD 2007: 93.29.Z).

 • Szkoły policealne i wyższe (kod PKD 2007: 85.4).

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (kod PKD 2007: 82.1).

 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (kod PKD 2007: 03.22.Z).

 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 2007: 47.65.Z).

 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 2007: 47.61.Z).

 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 2007: 47.62.Z).

 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 2007: 47.63.Z).

 • Działalność fotograficzna (kod PKD 2007: 74.20.Z).

 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 2007: 85.59.B).

 2. Jeżeli przy podejmowaniu przez Fundację określonego rodzaju działalności, prawo polskie wymaga koncesji, Fundacja może prowadzić taką działalność wyłącznie po jej uzyskaniu

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa powyżej jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały dochód uzyskiwany z tego tytułu przez Fundację powinien być przeznaczony na statutową działalność Fundacji

4.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem zakładów wyodrębnionych na zasadach samofinansowania, stanowiących jednostki organizacyjne Fundacji i podlegających jej Zarządowi.

5. Decyzje o ustanowieniu lub likwidacji zakładu oraz powołaniu o odwołaniu jego dyrektora (kierownika) może podejmować Zarząd Fundacji; dyrektor (kierownik) zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładu, którego zakres działania ustala i przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi.

§26

W razie podjęcia działalności gospodarczej – Fundacja prowadzi ją według opracowywanych planów; gospodarka finansowa i szczegółowa ewidencja księgowa jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

§28

Zmiana statutu nie może dotyczyć celu Fundacji, chyba że zmiana ma na celu jedynie uzupełnienie dotychczasowych celów i nie jest z nimi sprzeczna.

§29

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Rada Powiernicza w drodze jednomyślnej uchwały podejmowanej na wniosek Fundatora, Zarządu lub członka Rady; do zmian statutu stosuje się odpowiednie przepisy o zatwierdzeniu.
 

ROZDZIAŁ VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§30

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.

§31

Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Powiernicza.

§32

W razie likwidacji Fundacji – Zarząd zawiadamia Ministra Kultury.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§34

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.

§35

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Powiernicza w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu lub członka Rady.

§36

Fundacja składa Ministrowi Kultury corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§37

Statut wchodzi w życie z dniem zrejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy Wydział Vi Gospodarczy Sądu Rejonowego we Wrocławiu.

 

 

 

 Projekty

RODO

Sprawozdania

Statut

Misja i cele

Nagrody Fundacji

Partnerzy

1% dla Fundacji

Zbiórki publiczne

Bukowiec


Lokalizacja

Natura

Obiekty

Video

Panoramy 360°

Pomnik Historii

Zima w Dolinie Pałaców i Ogrodów

Dolina Pałaców i Ogrodów w grafice

Dolina Pałaców i Ogrodów z drona


Prasa

Radio

Telewizja


Osoby do kontaktów

Siedziba we Wrocławiu

Oddział w Bukowcu

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów ©
 
Projekt pn. „ Kampania promocyjna Doliny Pałaców i Ogrodów ” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Wygenerowano w: 0,05471 sekundy, 0,71272 MB