Mapa Doliny Pałaców
obiekt niedostępny noclegi
obiekt odrestaurowany park / punkt widokowy
restauracje imprezy kulturalne
kawiarnie możliwość zwiedzania
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
PARTNERZY
 • Pałac Paulinum w Jeleniej Górze >>
 • Pałac w Wojanowie >>
 • Zamek Karpniki >>
 • Biuro Podróży Discover Silesia >>
 • Portal Life Beyond Tourism >>
KALENDARZ
<<>>
Lipiec 2024

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
 
8 9 10 11 12 13 14
 
15 16 17 18 19 20 21
 
22 23 24 25 26 27 28
 
29 30 31    
 
CZY WIESZ, ŻE?
 • Już dostępny przewodnik po całej Dolinie Pałaców i Ogrodów w wersji polskiej i niemieckiej. Kup, zanim przyjedziesz!
 • W takcie Europejskich Dni Dziedzictwa niemal wszystkie zabytki będą udostępnione - następna edycja wrzesień 2018
 • 11 obiektów Doliny Pałaców i Ogrodów jest Pomnikiem Historii Prezydenta RP
 • 29 września 2018 w Legnicy Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej uhonorowana została prestiżową Nagrodą Kulturalną Śląska >>
 • Przekazanie Twojego 1% podatku pomoże ratować zabytki Doliny Pałaców i Ogrodów >>
Zapytanie ofertowe- zarządzanie projektem                                                                                                                           Wrocław, dnia 15.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą planowanych terminów ponoszenia wydatków w projekcie oraz liczby planowanych do przygotowania wniosków o płatność, postępowanie z dnia  20.04.2017 r. na usługę zarządzania projektem obejmującą realizację projektu pn.: „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury zostało anulowane.

Dziękujemy za złożone oferty. Jednocześnie informujemy, iż zapytanie ofertowe na usługę zarządzania projektem ukaże się na naszej stronie internetowej.

Treść pisma- zobaczWrocław, dnia 20.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów
Kotliny Jeleniogórskiej (FDPiO)
ul. Świdnicka 31
50-066 Wrocław
Tel.: 71 782 22 32
Fax: 71 782 22 32

 

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej (FDPiO)
z siedzibą przy ul. Świdnickiej 31, 50-066 Wrocław
Tel.: 71 782 22 32, Fax: 71 782 22 32
NIP 898 20 69 723, REGON 020110204
realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
pn.  „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego”

  

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zarządzania projektem obejmująca realizację projektu pn.: „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Okres świadczenia usługi zarządzania projektem: od dnia podpisania umowy (planowana data 01.07.2017 r.) do dnia 31 grudnia 2019 r., tj. 30 miesięcy. Miejsce realizacji zamówienia: miasto Wrocław, jak również miejsce realizacji projektu, tj. Bukowiec.

Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych.

Zakres projektu pn.: „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego”:

Głównym celem projektu jest ochrona obiektu zabytkowego jakim jest zespół pałacowo-parkowy w Bukowcu położony na obszarze uznanym przez Prezydenta RP za Pomnik Historii. W obiekcie tym zostanie utworzone Centrum Kulturalno - Edukacyjne, zaspokajające potrzeby kulturalno-edukacyjne mieszkańców oraz umożliwiające kształtowanie i rozwój umiejętności osób uzdolnionych artystycznie.

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców zachodniej części Polski oraz pośrednio do mieszkańców przygranicznych miejscowości zarówno po stronie Czeskiej jak i Niemieckiej.

Lokalizacja projektu:
Projekt realizowany będzie w miejscowości Bukowiec, na obszarze województwa dolnośląskiego, w powiecie jeleniogórskim, gmina Mysłakowice.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje:
1 Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów, w tym:
1.1 Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów – wydatki poniesione w latach 2010-2016
2 Prace budowlane i konserwatorskie, w tym:
2.1 Roboty budowlane w budynku  Obory – wydatki planowane do poniesienia w latach 2017-2019
2.2 Instalacje sanitarne w budynku Obory – wydatki planowane do poniesienia w latach 2017-2019
2.3 Instalacje elektryczne w budynku Obory – wydatki planowane do poniesienia w latach 2017-2019
2.4 Roboty budowlane w budynku Stodoły – wydatki planowane do poniesienia w roku 2018
2.5 Roboty budowlane w budynku Browaru – wydatki planowane do poniesienia w roku 2018
2.6 Instalacje sanitarne w budynku Browaru – wydatki planowane do poniesienia w roku 2018
2.7 Instalacje elektryczne w budynku Browaru – wydatki planowane do poniesienia w roku 2018
2.8 Roboty budowlane w budynku Opactwa – wydatki planowane do poniesienia w roku 2017
2.9 Roboty budowlane - Dom Rybaka – wydatki planowane do poniesienia w roku 2017
3. Zakup wyposażenia, w tym:
3.1 Zakup wyposażenia Obora – wydatki planowane do poniesienia w roku 2019
3.2 Zakup wyposażenia Stodoła – wydatki planowane do poniesienia w roku 2019
3.3 Zakup wyposażenia Browar – wydatki planowane do poniesienia w roku 2018
4 Informacja i promocja, w tym:
4.1 Publikacje prasowe – wydatki planowane do poniesienia w roku 2018
4.2 Strona internetowa projektu Centrum w Bukowcu – wydatek planowany do poniesienia w roku 2019
4.3 Materiały promocyjne (typu bilbordy) – wydatek planowany do poniesienia w roku 2018
4.4 Materiały promocyjne (typu plakaty) – wydatek planowany do poniesienia w roku 2018
4.5 Materiały promocyjne (typu ulotki) – wydatek planowany do poniesienia w roku 2018
4.6 Reklama internetowa -  filmy reklamowe dostępne również na YouTube – wydatek planowany do poniesienia w roku 2019
4.7 Reklama internetowa  - reklama na portalach społecznościowych typu Facebook – wydatek planowany do poniesienia w roku 2019
4.8 Study tour dedykowane nauczycielom oraz wychowawcom dzieci w celu promowania Centrum jako ośrodka edukacyjnego – wydatek planowany do poniesienia w roku 2018
4.9 Tablice informacyjne – wydatek planowany do poniesienia w roku 2017
4.10 Tablice pamiątkowe – wydatek planowany do poniesienia w roku 2019
5 Nadzór budowlany, w tym:
5.1 Nadzór budowlany – wydatek planowany do poniesienia w latach 2017-2019
6 Zarządzanie projektem, w tym:
6.1 Zarządzanie projektem – wydatek planowany do poniesienia w latach 2017-2019

Planowane terminy ponoszenia poszczególnych wydatków przedstawiono na poniższym wykresie Gantta: załącznik

Podane powyżej terminy ponoszenia wydatków są orientacyjne i w związku z planowanym przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawców/dostawców w ww. zakresie mogą ulec zmianie.

Realizacja projektu będzie prowadziła do osiągnięcia następujących wskaźników produktu i rezultatu:
1.Wskaźniki produktu:
-Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 5 szt.
-Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 5 szt.

2.Wskaźniki rezultatu:
-Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 35 000 odwiedzin/rok;
-Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – 49 690  osób/rok
-Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 5 EPC;
-Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy – 2 EPC.
- Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 0%

W ramach realizacji projektu planowane jest złożenie co najmniej 10 wniosków o płatność do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w tym zaliczkowych, o płatność pośrednią i wniosku o płatność końcową).

Dokumentacja dla konkursu w ramach, którego realizowany jest przedmiotowy projekt dostępna jest pod linkiem: http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj/nabory-wnioskow/aktualne-nabory/regiony-slabiej-rozwiniete-2016

Dokumentacja projektowa, tj. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego” wraz z załącznikami złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury dostępna jest do wglądu/pobrania w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługa zarządzania projektem obejmująca:

 • monitorowanie i nadzór nad prawidłowością realizacji danych w ramach projektu (wskaźniki, cele projektu, wydatki, etc.);
 • nadzór nad prawidłowością wykonania budżetu, celów i wskaźników projektu oraz monitorowanie ewentualnych odchyleń;
 • nadzór finansowy nad prawidłowością realizacji projektu i planowanie wydatków na kolejne okresy sprawozdawcze;
 • współpraca z osobami uczestniczącymi w projekcie ze strony Zamawiającego, w celu koordynacji procesu zarządzania projektem,
 • przygotowywanie i prowadzenie przy współudziale Zamawiającego dokumentacji projektowej, w tym m.in. opracowanie pism, wniosków o zmiany/aneks w przypadku wystąpienia zmian w projekcie, innej korespondencji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innymi instytucjami uprawnionymi do kontroli projektu lub/i wyznaczonymi do przeprowadzenia kontroli,
 • asysta podczas kontroli projektu oraz jego zewnętrznego audytu w siedzibie Zamawiającego oraz w miejscu realizacji projektu (w Bukowcu);
 • monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych programowych oraz innych regulacji prawnych mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu,
 • sporządzanie wniosków o płatność wraz z częścią sprawozdawczą (w tym przygotowywanie wniosków o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową) w ramach SL2014 lub/i w sposób wskazany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – rozliczenie zgodne z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ) i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIŚ oraz prawodawstwem krajowym i unijnym na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego,
 • bieżący nadzór nad prawidłowością i terminowością realizowanych zadań i wydatków w zakresie zgodności z budżetem projektu, harmonogramem płatności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIŚ,
 • aktualizacja harmonogramu płatności i innych dokumentów w celu wykorzystania oszczędności w ramach projektu lub/i dokonania niezbędnych zmian w projekcie;
 • nadzór nad prawidłowością księgowania dokumentów na kontach analitycznych w ramach projektu i kontrola dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu w tym zgodności z przepisami krajowymi i unijnymi,
 • opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi, w tym kwalifikowanie odpowiednich wartości do kosztów kwalifikowanych projektu.

Czynności, o których mowa powyżej wykonane zostaną na podstawie  i w oparciu o dane oraz informacje przedstawione przez Zamawiającego, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym.

II. Dodatkowe przedmioty zamówienia:

Nie dotyczy.

Uwaga! Warunkiem ważności oferty jest
wypełnienie załączonego formularza ofertowego (załącznik nr 1). 

Wymaga się aby oferty były ważne do 15 lipca 2017 roku.
Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą: 1 lipca 2017 roku.

III. Sposób obliczania ceny:
Cena zakupu obejmuje cenę jednostkową zamówienia czyli cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto.

IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 20.04.2017 r.
i będą one przyjmowane do dnia 12.05.2017 r. do godz. 12:00.

Oferty będą rozpatrywane po 12.05.2017 r.

V. Planowany termin realizacji zamówienia: 

Całość zamówienia zostanie zrealizowana do 31.12.2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia (np. w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych związanych z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu).

VI. Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:

Przy  rozpatrzeniu nadesłanych ofert będziemy kierować się następującymi kryteriami:

L.  P.                           KRYTERIUM                                                 WAGA

  1.                                Cena netto                                                    100%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o ww. kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):

Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

       Cena netto oferty najtańszej

—————————————————   x 100 = ilość punktów 

         Cena netto oferty badanej

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać osobiście lub pocztą  na adres siedziby firmy, tj.:

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów
Kotliny Jeleniogórskiej (FDPiO)
ul. Świdnicka 31
50-066 Wrocław
lub drogą elektroniczną na adres: katarzyna.smorek@dolinapalacow.pl

w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu tj. od dnia 20.04.2017 r. do dnia 12.05.2017 r. do godz. 12:00.

Wybór wykonawcy nastąpi do dnia 31.05.2017 roku w oparciu o oferty złożone w formie pisemnej lub mailowej w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu.  

Decyzja o wyborze wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego http://www.dolinapalacow.pl/.

VIII. Pytania i wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. W odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający udzieli niezbędnych wyjaśnień. 

Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu wyżej wskazanego, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe.

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną modyfikację Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zapytania nastąpi zmiana treści zapytania ofertowego, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie treści zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej oraz przekaże tą informację wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe.

Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców.

IX. Informacje dodatkowe:

Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

X. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

XI. Wiedza i doświadczenie:

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający następujące doświadczenie:
min. 24 miesiące doświadczenia w zarządzaniu projektami. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od terminu składania ofert przez min. 24 miesiące zarządzał projektami. W tym celu wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia „Tabeli zrealizowanych usług” w pkt. 4 Załącznika nr 1 Formularza Ofertowego.

XII. Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

XIII. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

XIV. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

XV. Dodatkowe warunki:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

XVI. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej lub osobami wykonującymi w imieniu Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XVII. Warunki zmiany umowy:

Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy.

1.Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:

a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
b) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
d) ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
e) założonego przez Strony sposobu wykonywania zamówienia – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
f) zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia;
g) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
h) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony umowy;
i) działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości zamówienia;
j) działania osób trzecich, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
c) udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiotu Zamówienia.

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem- pobierz


 Projekty

RODO

Sprawozdania

Statut

Misja i cele

Nagrody Fundacji

Partnerzy

1% dla Fundacji

Zbiórki publiczne

Bukowiec


Lokalizacja

Natura

Obiekty

Video

Panoramy 360°

Pomnik Historii

Zima w Dolinie Pałaców i Ogrodów

Dolina Pałaców i Ogrodów w grafice

Dolina Pałaców i Ogrodów z drona


Prasa

Radio

Telewizja


Osoby do kontaktów

Siedziba we Wrocławiu

Oddział w Bukowcu

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów ©
 
Projekt pn. „ Kampania promocyjna Doliny Pałaców i Ogrodów ” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Wygenerowano w: 0,0437 sekundy, 0,72863 MB